وارد شدن ترکها به جزیره و رومیها به رمله

وارد شدن ترکها به جزیره و رومیها به رمله

حضرت باقر (ع) در ذكر سقوط مقداري از مسجد دمشق و در حديث ديگر بعد از خسف جابيه از قراي دمشق فرمود:و مارقه اي (خارج از دين  شده اي) خروج مي كند از ناحيه ترك در عقب او هرج و مرج است و زود باشد كه اخوان ترك رو آورند تا به جزيره فرود...