شیخ حسنعلی اصفهانی ( نخودکی )

شیخ حسنعلی اصفهانی ( نخودکی )

 نگاهي به زندگي شيخ حسنعلي اصفهاني ( نخودکي)  پدرشيخ حسنعلي اصفهاني(ره) فرزند علي اکبر فرزند رجبعلي مقدادي اصفهاني(ره)، در خانواده زهد و تقوي و پارسائي چشم به جهان گشود، پدر وي مرحوم ملاّ علي اکبر، مردي زاهد و پرهيزگار و...