مشعشعیان دولتی با ادعای مهدویت جعلی

مشعشعیان دولتی با ادعای مهدویت جعلی

شوشتری می نویسد: "شيخ احمد بن فهد كتابى در علوم غريبه (جادو) جمع آورى كرده بود چون هنگام احتضار وى رسيد آن را به يكى از نوكران خود داده، وصيت كرد آن را در آب فرات بيندازد امّا محمّدبن فلاح كتاب را از وى گرفته و با خواندن آن...