فیلم ارزشی «شور شیرین» قربانی تصمیمات شورای صنفی نمایش

فیلم ارزشی «شور شیرین» قربانی تصمیمات شورای صنفی نمایش

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، شورای صنفی نمایش در پی اقدام درست و بجای حوزه هنری در اکران نکردن فیلم‌های مساله‌دار، دست به گروکشی زد و اعلام کرد به سینماهای حوزه هنری و ازجمله سینما آزادی اجازه اکران فیلم ...