شورای نگهبان “کاری بودن، مردمی و ارزشی بودن” را همزمان در مورد کاندیداها مورد توجه قرار دهد

شورای نگهبان “کاری بودن، مردمی و ارزشی بودن” را همزمان در مورد کاندیداها مورد توجه قرار دهد

مقام معظم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا تاکید کردند: خيليها در اين سالها خواستند انتخابات را كمرنگ كنند يا زمان آن را به تعويق بياندازند اما تاكنون نتوانسته اند و بعد از...