ماجرای طرح شهید چمران برای ترور قذافی

ماجرای طرح شهید چمران برای ترور قذافی

شما برای اولین بار مصطفی چمران را کی ملاقات کردید؟ - گفتگو در مورد دوست و همراه من در مبارزه یعنی شهید دکتر مصطفی چمران سخت است. امیدوارم که بتوانم ابعاد شخصیت بزرگ او را در این گفتگو بیان کنم. بله! من با دکتر مصطفی چمران...