شهید راه عشق

شهید راه عشق

چو در چشم شاهد نيايد زرتزر و خاک يکسان نمايد برت او را نصيحت کردند که : ((از اين خيال باطل دورى کن ، که گروهى نيز به خاطر عشق و هوس تو، اسير و در زحمت مى باشند.)) او در برابر نصيحت ناصحان ، ناله کرد و گفت :دوستان گو نصيحتم...