ناگفته های شهرزاد میرقلی خان از زندان های آمریکا

ناگفته های شهرزاد میرقلی خان از زندان های آمریکا

اگر الان شما امکان بیابید و بیایید به زندان های آمریکا سر بزنید می بینید که بسیاری از زن هایی که اینجا زندانی هستند کسانی اند که بی گناه دستگیر شده اند تا طعمه قرار بگیرند که مثلا شوهرشان را تحویل دولت آمریکا بدهند....