شهادت مصطفی و مجتبی بختی در سوریه (عکس)

شهادت مصطفی و مجتبی بختی در سوریه (عکس)

دو برادر ایرانی در سوریه به شهادت رسیدند. مصطفی و مجتبی بختی در تدمر سوریه به شهادت رسیدند. مصطفی و مجتبی...