چگونگی شهادت امام باقر (ع)

چگونگی شهادت امام باقر (ع)

چگونگی شهادت امام باقر (ع) در سال رحلت و شهادت آن حضرت آراى دیگرى نیز وجود دارد.دسته‏اى از مورخان سال ۱۱۷ (۲) و بعضى سال ۱۱۸ (۳) و گروه اندکى سالهاى ۱۱۶ (۴) و ۱۱۳ (۵) و ۱۱۵ (۶) و ۱۱۱ (۷) را یاد کرده‏اند، اما بیشترین منابع تاریخى...