شمش طلا و معجزه امام صادق علیه السلام

شمش طلا و معجزه امام صادق علیه السلام

را از طلا و گنج ها در خود پنهان داشته ، بيرون خواهد ريخت !بعد، با پايشان خطي بر زمين کشيدند. زمين شکافته شد، حضرت دست برده قطعه طلايي را که يک وجب طول داشت ، بيرون آوردند!سپس فرمودند:- خوب در شکاف زمين بنگريد!اصحاب چون...