شمشیر و جغرافیا ( شعری از کاطمی)

شمشیر و جغرافیا ( شعری از کاطمی)

یعنی که از مصالح دیوار دیگران‌ یک خاکریز بین تو و من درست شد...