شعله حسد

شعله حسد

براي جلوگيري از خطرهاي احتمالي از ناحيه امام جواد عليه السلام و اينکه تحت مراقبت شخصي قرار گيرند، ايشان را از مدينه به بغداد آورد.هنوز از اقامت امام عليه السلام در بغداد مدت زيادي نگذشته بود که به اشاره معتصم خليفه...