شعر  ۱۳ آبان روز دانش آموز

شعر ۱۳ آبان روز دانش آموز

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است  وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز...