شعر یک رئیس جمهور برای همسرش

شعر یک رئیس جمهور برای همسرش

رجایی مرد خصلت‌های بزرگ و گوناگون بود. او در سیاهی زندان، با زبان شعر با همسر خود نجوا می‌کند و دلواپس نسل بعدی است. به گزارش فارس ، عجیب است که مردان سیاست در عرصه خانواده چنین با مهر و محبت سخن گویند. اما رجایی مرد...