شعر گفتن بهانه می‌خواهد

شعر گفتن بهانه می‌خواهد

شعر گفتن بهانه می‌خواهد علتی عاشقانه می‌خواهد! گفتن شعر عاشقانه ولی خودمانیم، چانه می‌خواهد! ...