شعر غدیر خم

شعر غدیر خم

حضرت فرمودند : بخوان ببرکت خداوند . حسان گفت : ای بزرگان قریش ، سخن مرا به گواهی و امضای پیامبر گوش کنید . و سپس اشعاری را که در همانجا سروده بود خواند که به عنوان یک سند تاریخی از غدیر ثبت شد و به یادگار ماند . ذیلاً متن...