شعر زیبایی از رهبر معظم انقلاب با عنوان مناجات ناشنوایان

شعر زیبایی از رهبر معظم انقلاب با عنوان مناجات ناشنوایان

ويرانه‌ئيم و در دل گنجي ز راز داريم با آنكه بي‌نشانيم، ما را تو مي‌شناسي با هر كسي نگوئيم راز خموشي خويش بيگانه با كسانيم ما را تو مي‌شناسي آئينه‌ايم و هر چند لب بسته‌ايم از خلق بس رازها كه دانيم ما را تو مي‌شناسي از...