شعر زیبای در رثای ام البنین(س)

شعر زیبای در رثای ام البنین(س)

زن ، رشک حور بود و تمنای خود نداشت چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت...