شعر زیبای قلب مادر

شعر زیبای قلب مادر

با نگاه غضب آلوده زند بر دل نازک من تیر خدنگ مادر سنگ دلت تا زنده است شهد در کام من و توست شرنگ ...