شعر امام خمینی(ره) درباره نوروز

شعر امام خمینی(ره) درباره نوروز

باد نوروز وزيدست به كوه و صحراجامه عيد بپوشيد چه شاه و چه گدابلبل باغ جنان را نَبُود راه به دوستنازم آن مطربِ مجلس كه بُوَد قبله نماصوفي و عارف از اين باديه دور افتادندجام مي گير ز مطرب كه روي سوي صفاهمه در عيد به صحرا و...