محراب جمکران شعری از مقام معظم رهبری

محراب جمکران شعری از مقام معظم رهبری

شعری از مقام معظم رهبری ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ زجام عشق لبی تر نکرد جان بی تو چون آسمان مه آلوده ام زتنگ دلی پر است سینه ام ز اندوه گران بی تو نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق سر بهار ندارند بلبلان بی تو...