پیامک شعبان جدید ۹۴

پیامک شعبان جدید ۹۴

پیامک شعبان جدید ۹۴ شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیت الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین (ع) یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد...