شعار انتخاباتی حامیان احمدی‌نژاد برای مشائی

شعار انتخاباتی حامیان احمدی‌نژاد برای مشائی

اسفندیار رحیم مشایی در جمع هواداران خود که در فرودگاه مهر آباد به استقبال وی و رئیس جمهور در بازگشت از سفر مصر آمده بودند گفت : حضور من در میان شما انتخاباتی نیست و تلقی انتخاباتی از آن نشود، امروز مهمترین تکلیف دولت کار،...