شرم خدا از بنده مؤمن

شرم خدا از بنده مؤمن

خداوند كريم است و هر چيزى به دست او است و شرم دارد كه بنده مؤمنش گمان خوبى به او ببرد و او گمان و اميد او را بر نياورد، به خدا خوشگمانى كنيد و به او رغبت نمائيد. عقیق: رسول خدا(ص) مى‏ فرمود كه: خدا تبارك و تعالى فرمايد: كسانى...