شجاع تر از پسر علی علیه السلام !

شجاع تر از پسر علی علیه السلام !

گروهي از سپاه دشمن جلوي او را گرفتند، او نتوانست پيش روي کند، به عقب برگشت و به خدمت پدر رسيد. در اين هنگام ، امام حسن عليه السلام نيزه را گرفت و به سوي دشمن شتافت . پس از مدتي ، با نيزه اي خون آلود نزد پدر آمد. هنگامي که محمد...