شاه در کلبه دهقان

شاه در کلبه دهقان

يکى از وزيران گفت : ((به خانه کشاورز ناچيزى پناه بردن شايسته مقام ارجمند شاه نيست ، ما در همين بيابان خيمه اى برمى افروزيم و آتشى روشن مى کنيم و امشب را بسر مى آوريم .))کشاورز از ماجراى در بيابان ماندن شاه و همراهانش باخبر...