گنده بک‌های چاق وهابی

گنده بک‌های چاق وهابی

بین دعوای سبز و سرخ‌آبی     بین ما شیعه های قلابیدر یمن می کشند مردم را       گنده بک‌های چاق وهابی تنها به تیغ ختنه مسلمان نمی ‌شوید                     اهل سیاه شاه شهیدان نمی‌شویدوقتی اویس غرق به خون است و...