سیمای خدیجه (س) در قرآن

سیمای خدیجه (س) در قرآن

خدیجه پاك و برگزیده... و اذ قالت الملائكه یا مریم ان الله اصطفیك و طهرك و اصطفیك علی نساء العالمین آنسان كه ملائكه گفتند : ای مریم خداوند شما را پاك گردانید و برگزید و نیز بر تمام زنان جهان هستی برتری داد )سوره آل عمران آیه...