به ما نگفتند . . . سید مهدی شجاعی

به ما نگفتند . . . سید مهدی شجاعی

 راستش‌را به‌ما نگفتند یا لااقل‌همه‌راست‌را به‌ما نگفتند. گفتند:توكه‌بیایي‌خون‌به‌پامي‌كني‌،جوي‌خون‌به‌راه‌مي‌اندازي‌وازكشته‌پشته‌مي‌سازي‌و ما را از ظهور تو...