مرحوم سید جواد ذاکر : سید جواد ذاکر

مرحوم سید جواد ذاکر : سید جواد ذاکر

اگه دیونه ندیده ای... گوش بکنید داره میاد... اگه ساقی حسین است......