لیست غذایی که اسرای ایرانی در زندان‌های عراق می خوردند

لیست غذایی که اسرای ایرانی در زندان‌های عراق می خوردند

خاطره ذیل سمتی از این کتاب است: در کمپ ملحق توالت‌ها مقررات خاص خودش را داشت. رفتن به توالت با شمارش بود. وقتی اسیری برای قضای حاجت وارد توالت می‌شد، یک نفر از یک تا ده می‌شمرد . بچه‌ها باید با اعلام عدد دو از توالیت...