شعر فاطمیه/سیدحمیدرضا برقعی

شعر فاطمیه/سیدحمیدرضا برقعی

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر برقعی اتفاقی مقابلم رخ داد وسط کوچه ناگهان دیدم زن همسایه بر زمین افتاد...