دیدگاه‌های رهبرانقلاب درباره کتاب «سیاست‌نامه»

دیدگاه‌های رهبرانقلاب درباره کتاب «سیاست‌نامه»

رهبر معظم انقلاب درباره این کتاب فرموده‌اند: «من یک وقت زمان ریاست‌جمهورى، در شوراى عالى انقلاب فرهنگى جمله‌یى را از کتاب «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک نقل کردم. این کتاب، یکى از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبى ماست....