سیرت زیبا بهتر از صورت زیبا

سیرت زیبا بهتر از صورت زیبا

اگر کشور گشاى کامران استو گرد رويش ، حاجتمند نان استدر آن ساعت که خواهند اين و آن مردنخواهند از جهان بيش از کفن بردچو رخت از مملکت بربست خواهىگدايى بهتر است از پادشاهىپارسا در ظاهر لباس پاره پوشيده و سرش را تراشيده ، ولى...