پیشینه موعود گرایی در ایران

پیشینه موعود گرایی در ایران

اشاره: امید بشر به ظهور نجات بخشی یگانه و در هم کوبنده تمام آثار ظلم و نفاق در جهان، چنان در میان ادیان گوناگون در اقصی نقاط جهان پررنگ و هویداست که بی‌شک می‌توان اندیشه موعودگرایی را وجه اشتراک عمده ای برای ادیان...