سود سهام عدالت چه شد؟

سود سهام عدالت چه شد؟

شفاف: پرداخت سود سهام عدالت یکی ازشیوه‌های بود که دولت نهم آن را ابداع کرد تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را افزایش دهد  و هم عدالت اجتماعی افزایش یابد. به گفته مقامات مسئول تا پایان سال ۸۸، برای ۴۱...