سه دعا که به هدر رفت

سه دعا که به هدر رفت

مرد هم پذيرفت .آنگاه زن گفت از خدا بخواه من از زيباترين زنان باشم .مرد دعا کرد زن زيباترين زمان خود گشت . چندان نگذشت شديدا مورد توجه پادشاهان هواپرست و جوانان ثروتمند و عياش قرار گرفت .به شوهر پير و فقير خود اعتنا نمي کرد...