چرا سهم ارث زن کمتر از مرد است؟

چرا سهم ارث زن کمتر از مرد است؟

قبل از بیان اصل جواب دو مقدمه را خدمت شما عرض می کنیم ؛ مقدمه اوّل: در روم باستان و همچنین دوره عرب جاهلیت، زنان به هیچ وجه ارث نمی بردند. در ایران باستان هم ارتباط اقتصادی دختران با پدرانشان بعد از ازدواج قطع میشد و فقط در...