۲ توبیخ و یک برکناری حاصل سهل‌انگاری فیتیله‌ای‌ها

۲ توبیخ و یک برکناری حاصل سهل‌انگاری فیتیله‌ای‌ها

۲ توبیخ و یک برکناری حاصل سهل‌انگاری فیتیله‌ای‌ها در پی بی دقتی صورت گرفته در بخشی از برنامه «فیتیله»، مدیر گروه کودک و نوجوان و مدیر پخش شبکه دو توبیخ و جانشین مدیر پخش و مسئول نظارت نهایی برنامه‌های شبکه ضمن توبیخ،...