سنی های دیروز شیعیان امروز

سنی های دیروز شیعیان امروز

 تعدادى ازعلما و نخبه گان اهل سنت توانستند زنجیرهاى خود را شکسته واز موانع خفقان تبلیغاتى عبور کنند وخود را به علوم ومعارف مذهب تشیع به عنوان مذهبى با تاریخ ، معارف وفرهنگ خاص خود رسانند وبا مطالعه آن ابرهاى تیره گمراهى...