سلطان شکر که بود؟

سلطان شکر که بود؟

قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده سلطان شکر سرانجام این پرونده فساد مالی را پس از مرگ متهم اصلی تشریح کرد و گفت که برای این متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. به گزارش مشرق، محمد همتیار قاضی سابق رسیدگی کننده به پرونده...