سلامتى مردم مدینه و دکتر بى مشترى

سلامتى مردم مدینه و دکتر بى مشترى

پزشک نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گله کرد که من براى درمان ياران به اينجا آمده ام ، ولى در اين مدت ، کسى به من توجه نکرد، تا خدمتى را که بر عهده من است انجام دهم .پيامبر صلى الله عليه و آله به او فرمود: ((اين مردم...