سفیر آمریکا با کفش پاره در هرات ! (عکس)

سفیر آمریکا با کفش پاره در هرات ! (عکس)

در جریان مراسم اقای کراکر خواست تا آب بنوشد که ناگهان چشم خبرنگار تیز بین ما به کف کفش پاره شده اقای سفیر افتاد وعکس گرفت. جالب اینجاست که از یک ماه به این سو نیروهای امریکایی در هرات تدابیر شدید نظامی برای حضور...