سفره افطار

سفره افطار

هنگامى که نگاهش به غذا افتاد به فکر فرو رفت . آنگاه سرش را تکان داد و با صداى بلند گريست و فرمود:- عزيزم ! براى افطار پدرت دو نوع خورش (شير و نمک )، آن هم در يک ظرف آماده ساخته اى ؟تو با اين عمل مى خواهى فرداى قيامت براى حساب در...