سفارش هایی از پیامبر صلی الله علیه و آله

سفارش هایی از پیامبر صلی الله علیه و آله

اگر چه در آتش ‍ بسوزي و شکنجه ببيني !پدر و مادرت را نيز اذيت مکن و به آنان نيکي کن ، زنده باشند يا مرده . اگر دستور دهند که از خانواده و زندگيت دست برداري چنين کن ! و اين نشانه ايمان است . آنچه که اضافه داري در اختيار برادر...