سفارش هایی از امام باقر علیه السلام

سفارش هایی از امام باقر علیه السلام

امام باقر علیه السلام - اقویای شما به ضعفا کمک کنند!اغنیا از فقرا دلجویی نمایند!هر یک از شما خیر خواه برادر دینی اش باشد. و آنچه برای خود می خواهد برای او نیز بخواهد!اسرار ما را از نااهلان مخفی دارید، و مردم را بر ما مسلط...