سفارت مجازی آمریکا درتهران

سفارت مجازی آمریکا درتهران

  افتتاح سفارت مجازی آمریکا در تهران به همراه ایجاد یک خط تلفن اضطرای بین مقامات ایران و آمریکا، مجموعه کارهایی بود که از نزدیک دو ماه پیش در دو سطح دیپلماسی عمومی و دیپلماسی متعارف در دستور کار وزارتخانه‌های خارجه ...