سعدى به صورت ناشناس در شهر کاشغر

سعدى به صورت ناشناس در شهر کاشغر

معلمت همه شوخى و دلبرى آموختجفا و عتاب و ستمگرى آموختمن آدمى به چنين شکل و خوى و قد و روشنديده ام مگر اين شيوه از پرى آموختاو کتاب نحو زمخشرى (استاد معروف علم نحو) را در دست داشت و از آن مى خواند که :ضرب زيد عمروا به او گفتم :...