سرگرمی های مناسب کودکان

سرگرمی های مناسب کودکان

كودكان از انرژي فوق العاده اي برخوردارند و به چيزهاي گوناگون علاقه مند مي شوند. اگر براي آنها فعاليت هاي سازنده اي درنظر گرفته نشود به اقدامات مخرب روي مي آورند بهتر است در اينجا نگاهي به سرگرمي هاي كودكان...